ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση μελετών για τον αγροτικό, επιχειρηματικό, και περιβαλλοντικό τομέα όπως:

Σχέδια Βελτίωσης
Νέοι Αγρότες
Αντιχαλαζιακά Δίχτυα και Αντιβρόχινες Μεμβράνες
Δάσωση γεωργικών γαιών
Εφαρμογή Γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων (Κομφούζιο, Νιτρορύπανση κ.α.)
Ίδρυση Ομάδων Παραγωγών
Εφαρμογή Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Ειδικές Μελέτες για την υπαγωγή αγροτών ή οργανώσεών τους σε επιδοτούμενα μέτρα


Ειδικότερα, η Novaplan φροντίζει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους παραγωγούς της, σε ότι αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Σχετικά Μέτρα του ΠΑΑ:
• M01 – Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
• M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (αγροτικοί Σύμβουλοι)
• M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (πιστοποίηση)
• M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (σχέδια βελτίωσης, περιφράξεις, επιδότηση επιχείρησης)
• Μ05 – Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά
συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων (αντιχαλαζιακά)
• M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (νέοι αγρότες, άλλες επιχειρήσεις)
• M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (δάσωση, γεωργοδασικά)
• M09 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
• M10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα (Κομφούζιο, Νιτρορύπανση)
• M11 – Βιολογικές καλλιέργειες
• M16 – Συνεργασία