Μέτρο 6.3 Χρηματοδότηση μικρών εκμεταλλεύσεων

Μέτρο 6.3 Χρηματοδότηση μικρών εκμεταλλεύσεων

Μέτρο 6.3 Χρηματοδότηση μικρών εκμεταλλεύσεων
6 NOV

Μέτρο 6.3 Χρηματοδότηση μικρών εκμεταλλεύσεων

Σε αναμονή του Μέτρου 6.3. Το Μέτρο έχει στόχο τη στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων έτσι ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία. Οι δικαιούχοι ενισχύονται με 14.000 ευρώ για την καταβολή επιχειρηματικού σχεδίου που αποδεικνύει ότι θα λάβουν δράσεις έτσι ώστε να γίνουν επαγγελματίες αγρότες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, (ατομικές ή οικογενειακές), εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:. • Ηλικία έως 56 ετών. • Το ατομικό αγροτικό εισόδημα να είναι από 0,01 έως και 3.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό έως και 15.000 ευρώ. • Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου (μόνιμος πληθυσμός έως και 5.000 κάτοικοι). • Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση) 5.000 € έως μέγιστη 7.999 €. • Έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ κατά το έτος αναφοράς της πρόσκλησης – αίτησης . • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί. • Η γεωργική κλπ. εκμετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας. • Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). • Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας τριών-τεσσάρων ετών το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα αναλάβει δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσής του. Σημείωση: Κάποια από τα αναφερόμενα δεδομένα επιλεξιμότητας των δικαιούχων, ενδέχεται να αλλάξουν με την οριστική πρόσκληση.