Αρχική
Προφίλ
Συστήματα Διαχείρισης
Μελέτες
Εκπαίδευση
Επικοινωνία
 
Η NOVAPLAN είναι μια σύγχρονη εταιρεία οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάπτυξης με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αγροτικό χώρο.
Επικοινωνήστε άμεσα για τα επικείμενα Μέτρα Κομφούζιο, Νιτρορύπανσης, Σχεδίων Βελτίωσης, Ομάδων Παραγωγών, Αντιχαλαζιακά . - Τώρα και με Δηλώσεις ΟΣΔΕ με παραρτήματα ΚΥΔ

Πολιτική - Πεδίο δραστηριότητας

Η πολιτική της NOVAPLAN συνοψίζεται στην δέσμευση της να:

«παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της και να διασφαλίζει την επιτυχία των σκοπών της για την ποιότητα»

Πεδίο δραστηριότητας της εταιρείας μας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για:

  • ανάπτυξη Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικών Προϊόντων
  • διαχείριση Περιβάλλοντος
  • ασφάλεια Τροφίμων
  • διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας για κάθε είδους τομέα
  • προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
  • υπηρεσίες συμβουλευτικής
  • σύνταξη μελετών για λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων
  • εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, αειφορικής διαχείρισης περιβάλλοντος και ασφάλειας τροφίμων.

 

Αρχική | Προφίλ | Συστήματα Διαχείρισης | Μελέτες | Εκπαίδευση | Επικοινωνία
© 2009 Novaplan
Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.